LEKCE 11

ZPĚT

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/19.toys/toys1.htm

https://elt.oup.com/student/kidsunitedbrazil/kidsunited3a/quiz/zabadoo3-6?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.youtube.com/watch?v=HlkZm8Z2lb0

my favourite things (mé oblíbené věci) 

tv [ti:vi:]                                 televize

telephone [telifəun]            telefon

toy [toi]                                  hračka

music [mju:zik]                     hudba

ball [bo:l]                               míč

aeroplane [eərəuplein]       letadlo

radio [reidiəu]                       rádio

umbrella [ambrela]              deštník

poster [pəustə]                      plakát

doll [dol]                                 panenka

guitar [gita:]                           kytara

keyboard [ki: bo:d]               klávesy

CDs [si:di:s]                            cédéčka

DVDs [di:vi:di:s]                    dévédéčka

CD player [si:di: pleiə]         cd přehrávač

DVD player [di:vi:di: pleiə]  dvd přehrávač

videos [vidiəuz]                      video kazety

video recorder [vidiəu ri´ko:də] video přehrávač

computer [kompju:tə]                 počítač

computer games [kompju:tə geimz] počítačové hry 

 

thing [Ɵing]                      věc

room [ru:m]                      místnost, pokoj

box [boks]                         krabice

tent [tent]                         stan

bed [bed]                           postel

dangerous [deindžərəs]  nebezpečný

 

prepositions of place (místní předložky)

IN (V) »

in the box [in ð boks]       v krabici

in my room [in mai ru:m] v mém pokoji

ON (NA) »

on the table [on ð teibl]  na stole

on the bed [on ð bed]      na posteli 

 

how many [hau meni]          kolik

what?! [wot]                          co?! cože?!

excuse me [iks´kju:z mi:]     s dovolením, promiňte

it´s true! [its tru:]                  to je pravda!

is there…? / are there…? (je tam…? / jsou tam..?)

vazbu IS THERE… ? a ARE THERE… ? užíváme,

když se chceme zeptat, jestli někde něco je

 

» otázka na 1 věc

is there a… ? [iz ðeə ə…] je tam… ?

is there a book on the table? je na stole knížka?

» otázka na víc věcí

are there… ? [a: ðeə…] jsou tam (támhle)… ? (víc věcí)

are there books in the box? jsou knížky v krabici?

» otázka na počet věcí

how many… are there? [hau meni… a: ðeə] kolik… tam je?

how many toys are there? kolik hraček tam je?