Be healthy! - Be ill.

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

3.lekce BE HEALTHY!

illnesses (nemoci) 

headache [hedeik]                  bolení hlavy

stomach ache [stamək eik]   bolení břicha

sore throat [so: θrəut]            bolení v krku

cold [kəuld]                             nachlazení

I´ve got a headache          bolí mě hlava

I´ve got a stomach ache   bolí mě břicho

I´ve got a sore throat        bolí mě v krku

I´ve got a cold                    jsem nachlazený

I´m ill [aim il]                       jsem nemocný

I´m healthy [aim helθi]       jsem zdravý
 

eat [i:t] jíst               drink [drink] pít, nápoj

go [gəu] jít               outside [autsaid] venku

loud [laud] hlasitá  music [mju:zik] hudba

sleep [sli:p] spát     lots of [lots əv] hodně

now [nau] teď         healthy [helθi] zdravý

water [wo:tə] voda sweets [swi:ts] sladkosti

call [ko:l] volat        telephone [telifəun] telefon

find [faind] najít      finally [fainəli] konečně

but [bat] ale             stupid [stju:pid] hloupý

dirty [də:ti] špinavý 

instructions (pokyny) 

play a sport!             hraj sport!

ride a bike!               jezdi na kole!

drink lots of water! pij hodně vody!

eat lots of fruit and vegetables! jez hodně ovoce a zeleniny!

go to bed!                 běž do postele!

go to sleep!              běž spát!

give it to me! [givit tə mi:] dej mi to!

don´t drink lots of cola!      nepij hodně coly!

don´t eat lots of sweets!    nejez hodně sladkostí!

don´t play loud music!        nepouštěj si hudbu nahlas!

don´t play outside!              nehraj si venku!

 

 

Slovíčka - spojování UNIT 3

slovíčka poslech ch

Nemoci - procvičování Ex

procvičování, hry - nemoci

nemoci - video

nemoci - video poslech

 

I´m too ill - příběh - poslech

 

Části těla - opakování s poslechem

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/hangman/health