MY TOWN

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

4.lekce MY TOWN

www.youtube.com/watch?v=RF9YP6jwQdM 

in the town (ve městě) 

cinema [sinema] kino  café [kæfei] kavárna

shop [ʃop] obchod        toyshop [toiʃop] hračkářství

bookshop [bukʃop]   knihkupectví

clothes shop [kləudzʃop]    obchod s oblečením

computer shop [kəmpju:tə ʃop] obchod s počítači

swimming pool [swimingpu:l] bazén

hotel [həu'tel] hotel      market [ma:kit] trh

supermarket [sjupəma:kit] supermarket

sport centre [spo:t sentə] sportovní centrum

park [pa:k] park               bank [bænk] banka

square [skweə] náměstí statue [stætju:] socha

church [tʃə:tʃ] kostel       castle [ka:sl] hrad

river [rivə] řeka               school [sku:l] škola

museum [mju:ziəm] muzeum

town [taun]  město        city [siti] velkoměsto

village [vilidʒ] vesnice   street [stri:t] ulice 

 

prepositions (předložky)

next to [nekst tə] vedle

opposite [opəzit] naproti

at [et] u

past [pa:st] podél

 

asking directions (ptáme se na cestu)

excuse me [iks'kju:z mi:] s dovolením, promiňte

where´s the…? [weəz ð] kde je… ?

excuse me, where´s the cinema? promiňte, kde je kino?

 

giving directions (ukazujeme cestu)

turn [tə:n]                zahnout, zatočit

turn left [tə:n lef]   zahnout doleva

turn right [tə:n rait] zahnout doprava

turn left at the café u kavárny zahněte doleva

turn right at the church u kostela zahněte doprava

straight [streit]         rovný, rovně

go straight [gəu streit] jít rovně

go straight past the river jděte rovně podél řeky

it´s next to the…       je to vedle…

it´s next to the school je to vedle školy

it´s opposite the…    je to naproti…

it´s opposite the bookshop je to naproti knihkupectví 

 

Slovíčka - spojování UNIT 4

https://hry.veselaskola.com/anglictina/ctyrka/Unit4DD.htm

https://learnenglishkids.britishcouncil.org/en/category/topics/town

slovíčka poslech ch

slovíčka poslech2 ch

slovíčka poslech3 ch

Town - poslech slovíčka, hry 

Místa ve městě 1 - Places EX 

Místa ve městě 2 - City EX 

Places - town A - procvičování

Places in the Town - procvičování

Places city - procvičování, hry

https://www.languageguide.org/english/vocabulary/city/

https://www.angles365.com/classroom/extra/3co01.swf