SPACE SCHOOL - TIMETABLE

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

school clip art 18 300x249homework clipart 7 334x210

www.youtube.com/watch?v=MCxnJWRpMXI

www.youtube.com/watch?v=v-BtYiPGtGE

www.youtube.com/watch?v=Hasgx4YpF5E

www.angles365.com/classroom/c4daysweek.htm

7.lekce SPACE SCHOOL

 

space [speis]          vesmír            school [sku:l] škola

children [tʃildrən] děti                 class [kla:s]     třída

lesson [lesn]           hodina ve škole

friends [frendz]      přátelé          favourite [feivrit] oblíbený

great [greit]            skvělý            teacher [ti:tʃə]      učitel

lunch [lantʃ]            oběd              pet [pet]       zvířecí mazlíček

walk [wo:k]             chodit           talk [to:k]               mluvit

famous [feiməs]    slavný            robber [robə]        zloděj

mummy / mummies [mami / mami:z]      mumie

 

school subjects (školní předměty)

Czech [tʃek]             čeština           English [ingliʃ]       angličtina

Maths [mæθs]    matematika      Art [a:t]    výtvarná výchova

History [histəri]     dějepis            Music [mju:zik] hudební výchova

I.T. [aiti:]                 počítače          P.E. [pi:i:]              tělocvik

Science [saiəns]     věda                break [breik]         přestávka

 

 days of the week (dny v týdnu)

Monday [mandei]        pondělí        Tuesday [tju:sdei]    úterý

Wednesday [wensdei] středa         Thursday [θə:sdei]  čtvrtek

Friday [fraidei]              pátek           Saturday [sætədei]  sobota

Sunday [sandei]           neděle          week [wi:k]                týden 

 

don´t be afraid! [dəunt bi: əˈfreid]       neboj se!

take photos [teik fəutəuz]                     fotit

let´s go! [lets gəu]                                    pojďme!

come on! [kəˈmo:n]                                 honem!

 

what time is it? [wot taim izit]         kolik je hodin?

time (čas)

celá hodina » o´clock [əˈklok]

it´s … o´clock (je … hodin) ⇨ it´s five o´clock (je pět hodin)

půl » half [ha:f]

it´s half past … (je půl ...) ⇨ it´s half past four (je půl páté)

» vracíme se k celé hodině, která již proběhla ⇨ doslova: je půl po… (past = po)

čtvrt » quarter [kwotə]

it´s quarter past… (je čtvrt na…) ⇨ it´s quarter past two (je čtvrt na tři)

» vracíme se k celé hodině, která již proběhla ⇨ doslova: je čtvrt po… (past = po)

tři čtvrtě » quarter [kwotə]

it´s quarter to… (je tři čtvrtě na…) ⇨ it´s quarter to five (je tři čtvrtě na pět)

» dopočítáváme k celé hodině, která teprve proběhne ⇨ doslova: je čtvrt do… (to = do) 

 

Slovíčka - spojování UNIT 7

poslech slovíčka - pokyny ch

poslech slovíčka - předměty ch

 

poslech slovíčka - řadové číslovky1

poslech slovíčka - řadové číslovky2

poslech slovíčka - řadové číslovky3

Slovíčka School - poslech, hry

https://www.kizclub.com/storytime/week/first.html

classroom - procvičování Ex

Week - procvičování Ex

School- procvičování Ex

Dny, měsíce

Řadové číslovky

School - procvičování A

Days pexeso

Školní předměty - kniha

Time - poslech, hry

Time - procvičování A

School subjects - procvičování

Škola - procvičování, hry

Time - procvičování, hry

https://www.1-zsbenatky.cz/pripravy/index.php?sec=2&page=5&art=236

https://www.1-zsbenatky.cz/pripravy/index.php?sec=2&page=5&art=193

https://www.1-zsbenatky.cz/pripravy/index.php?sec=2&page=5&art=178

time - video

time - video, píseň 

https://www.youtube.com/watch?v=RBvmO7NgUp0&list=UUtgpDqkeOToveUgh8igrvXQ

https://elt.oup.com/student/galaxy/level6/games/?cc=cz&selLanguage=cs

https://www.toytheater.com/clock.php

 

Nastavte správný čas - BUDÍK