THEN AND NOW - POPIS ZVÍŘAT

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

 

Slovíčka - spojování UNIT 11

 

11. lekce THEN AND NOW

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/songs/dinosaur-1-10

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/short-stories/dinosaur-dig

learnenglishkids.britishcouncil.org/en/word-games/label-the-picture/dinosaur

 

 

then [ðen]            tehdy          now [nau]     teď

they [ðei]             oni               first [fə:st]     první

alive [əˈlaiv]        naživu         earth [ə:θ] (planeta) Země

tall [to:l]               vysoký        small [smo:l]  malý

metre [mi:tə]      metr            mammoth [mæməθ] mamut

front [front]        přední          back [bæk]     zadní

hooves [hu:vz]   kopyta         toes [təuz]   prsty na nohou

tusks [tasks]        kly               skin [skin]        kůže

thick [θik]       tlustý, silný     tail [teil]           ocas

good [gud]           dobrý         bad [bæd]       špatný, zlý

sharp [ʃa:p]          ostrý           teeth [ti:θ]      zuby

claws [klo:z]        drápy          jaws [dʒo:z]    čelisti

wings [wingz]     křídla           year [jiə]         rok

thousand [θauzənd] tisíc      million [miliən]  milion

meat eater [mi:t i:tə]         masožravec

plant eater [pla:nt i:tə]      býložravec

hair [heə]                             chlupy, srst (u zvířete)

ago [əˈgəu]                           před

⇨ two years ago (před dvěma roky)

be afraid [bi: əˈfreid]          bát se

⇨ I´m afraid. (bojím se.)

⇨ she was afraid. (ona se bála.) 

be and have in past tense (být a mít v min. čase) 

be (být) »

● minulý čas se vytvoří pomocí tvarů WAS [woz] nebo WERE [wə:]

● tvar WAS platí pro jednotné číslo, WERE pro číslo množné

⇨ it was a meat eater. (byl to masožravec.)

⇨ these dinosaurs were small. (tihle dinosauři byli malí.)

have (mít) »

● minulý čas se vytvoří pomocí tvaru HAD [hæd]

● tento tvar je stejný pro všechny osoby

⇨ T. Rex had strong legs. (T. Rex měl silné nohy.)

⇨ they had sharp teeth. (oni měli ostré zuby.) 

 

www.zsotrman.cz/tridy/4-rocnik/trida-iv-b/vyuka-iv-b/497-anglicky-jazyk-4-b-skupinka-p-vavrusove.html