Omluvenky

 

- Zákonní zástupci oznámí nepřítomnost žáka do 3 kalendářních dnů (telefonicky nebo osobně sdělí příčinu absence).

 

Nejpozději do 3 dnů po skončení absence je třeba nepřítomnost žáka písemně omluvit (omluvný list v Žákovské knížce).

 

Lékařské vyšetření není důvodem k celodenní absenci žáka. V případě, že žák není nemocen, dostaví se po vyšetření do školy a zapojí se do výuky.

 

Pokud žák odchází ze školy v průběhu vyučování, oznámí tuto skutečnost třídnímu učiteli, případně vyučujícímu další hodiny. Zákonní zástupci si žáka vyzvedávají ve škole výhradně v době přestávek.

 

Předem známou nepřítomnost žáka je třeba omluvit před jejím započetím. Na základě žádosti rodičů může v odůvodněných případech uvolnit žáka z vyučování:

- jeden týden – třídní učitel (nutná písemná žádost předem)

- více než jeden týden – ředitel školy na základě písemné žádosti rodičů s doporučením třídního učitele.