INSTRUCTIONS - POKYNY KE CVIČENÍM

 ANGLIČTINA ZPĚT

https://www.helpforenglish.cz/article/2006072416-easy-textbook-instructions

https://zsbcupice.cz/hot-potatoes/anglictina/5.instructions-greetings/instructions1.htm

https://www.learningchocolate.com/content/lets-go-class

https://www.learningchocolate.com/content/phrasal-verbs

https://chagall-col.spip.ac-rouen.fr/IMG/didapages/rules/index.html

https://www.youtube.com/watch?v=fuZktwZKYNE

https://www.youtube.com/watch?v=UIGD9uFY-C4

https://www.youtube.com/watch?v=dx1ZJReanBs

 

INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM

Act

- dialogues

- the interview

- the story

Předveď/te

 - rozhovory

 - interview

 - příběh

Add more words

to each list.

Přidej/te další slova

ke každému seznamu.

Answer

 - the questions

Odpověz/te

 - na otázky

Ask and answer

(with a partner.)

Ptejte se a odpovídejte

(ve dvojici.)

INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM

Check

your answers.

Zkontroluj/te si

odpovědi.

Choose

the correct words.

Vyber/te

správná slova.

Compare

- your answers

- pictures

Porovnej/te

- svoje odpovědi

- obrázky

Complete

- the sentences with..

- the speech bubbles

- the dialogue

- the conversation

- the table

- the song

- the chart

- the text

- the interview

Doplň/te

- věty..

- bubliny

- rozhovor

- konverzaci

- tabulku

- píseň

- přehled

- text

- interview

Connect

- the numbers and the words

- the days and the times

Spoj/te

- čísla a slova

- dny a časy

Cut

- pictures

  from magazines or comics.

Vystřihněte

- obrázky

  z časopisů. 

Copy and complete. Opiš/te a doplň/te.
INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM

Describe

- the people.

Popiš/te

- osoby.

Draw

- a map.

Nakreslete

- mapu.

INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM

Find

- the questions with

  these words

- the information

- the sentences in the text

- the missing words

- the ..sound

  (in each word)

Find out about ...

Najděte

- otázky s

  těmito slovy

- informace

- věty v textu

- chybějící slova

- ..hlásku

    (v každém slově)

Zjistěte o ...

Follow the instructions. Postupuj podle pokynů.
INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM

Give

- a partner instructions.

Give the answers.

Zadej/te (Dej/te)

- spolužákovi pokyny.

Odpověz/te.

Here are

- some words to help you.

- some more ideas.

 

Nápověda.

Další nápady

Interview a partner.

Udělej/te interview

se spolužákem.

INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM
Label Označ/te

Listen

- again

- and check

- and repet

- and follow the instructions

- and write the words

  you hear

- and say what is wrong

Poslouchej/te

- znovu

- a kontroluj/te

- a opakuj/te

- a postupuj podle pokynů

- a piš/te slova,která

  slyšíš/slyšíte

- a řekni, co není správně

Look at ... Podívej/te se na ...
INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM

Make

- true sentences

- your own dialogues

- questions

- a project

- a questionnaire

Vytvoř/te

- pravdivé věty

- své vlastní rozhovory

- otázky

- projekt

- dotazník

Match

- the words and pictures

- the names to the words

Přiřaď/te

- slova k obrázkům

- jména ke slovům

Number the sentences

in the correct order.

Očísluj/te věty

ve správném pořadí.

INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM
Play the game. Zahraj/te si hru.
Point to ... Ukaž/te

Put the things

in the correct order.

Dej/te

do správného pořadí.

Read

- the conversation

Čti/čtěte (Přečti)

- rozhovor

Repeat Opakuj/te
Say Řekni/Řekněte

Spell

- the words

- your name

Hláskuj/te

- slova

- svoje jméno

INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM

Talk

- about ...

- to ...

Mluv/te

- o ...

- s ...

Tell Vypravuj/te
Tick Zatrhni/Zatrhněte

Translate the sentences

into your own language.

Přelož/te věty.
True or False? Správně nebo chybně?

Use ...

- the words in the box(es)

Užij/te ...

- slova v rámečku

        (v rámečcích)

INSTRUCTIONS POKYNY KE CVIČENÍM
Work with ... Pracuj/te s ...

Write

- the words in full

- text into the bubble

- true sentences

- the instructions

- the names in the spaces

- this with the correct

  punctuation

- about ...

Napiš/te (Piš/te)

- slova v plném tvaru

- text do bubliny

- pravdivé věty

- pokyny

- jména do mezer

- se správnými

  znaménky

- o ...

Write down ...

Zapiš/te si ...

Zaznamenej/te si ...

Poznamenej/te si ...