ROZVRH HODIN

  1. 2. 3. 4. 5. 6.
Po            
Út            
St            
Čt            
           

 

Vyučovací hodiny:

1. - 8.00 - 8.45

2. - 8.55 - 9.40

3. - 10.00 - 10.45

4. - 10.55 - 11.40

5. - 11.50 - 12.35

6. - 12.45 - 13.30

 

Vysvětlivky: Čj - Český jazyk a sloh

                   Čj/čt - čtení - v hodině čtení je zahrnuto i psaní

                   Vv, Hv - vyučuje p. uč. __________

                  - Pracovní činnosti

                   Tv - vyučuje p. uč. 

                  Aj - Anglický jazyk

                  Pd  - Přírodověda p. uč.

                  Vl - Vlastivěda p. uč 

                  Inf - Informatika

                  M - Matematika

                   

 

 

 

Organizace školního dne:

☺ Budova školy se otevírá v 7:40 hod. Žáci nastupují do školy nejdříve 20 minut před začátkem vyučování, vstupují do školy ukázněně, v šatně se přezují do vhodné obuvi.

☺ Šatní skříňky si žáci zamykají sami, nejpozději 5 min. před zahájením vyučování.

Žáci, kteří se opozdí, odnesou svoje věci do třídy a o přestávce je přenesou v doprovodu šatnáře do šatny.

☺ Po příchodu do učebny se žáci připravují na vyučování.

     Začátek vyučování je v 8:00 hod..

☺ Po zvonění jsou všichni žáci na svých místech a v klidu vyčkají příchodu vyučujícího. Pokud se nedostaví vyučující do 5 min. po zvonění, oznámí jeho nepřítomnost služba v ředitelně.

☺ Hlavní přestávka začíná v 9:40 hod. a trvá 20 min., malé přestávky trvají 10 min.. Žáci mají právo na přestávku časově nezkrácenou. Během přestávek není žákům dovoleno opustit školní budovu. V průběhu přestávek mohou žáci učebnu opustit a mohou se volně pohybovat po chodbě v patře, kde mají učebnu. O přestávce nesmí otvírat velká okna ve třídě.

☺ Žák využívá přestávek k přípravě na další hodinu a ke svačině. Velkou přestávku tráví žáci za příznivého počasí na terase školy. Na terase je žákům příszakázáno sedat na ochrannou zídku.

☺ Pitný režim je zajištěn z vlastních zdrojů. Žáci se mohou napít i v průběhu vyučovací hodiny.

 Služba dbá na čistotu a pořádek, odpovídá za čistě umytou a utřenou tabuli v průběhu vyučování.

☺ Do kabinetů vstupují jen pověření žáci za přítomnosti učitele, do sborovny, ředitelny a kanceláře jen tehdy, jsou-li k tomu vyzváni.

☺ Žáci nenosí do školy nepotřebné či drahé věci, neboť škola za jejich ztrátu či poškození nenese odpovědnost.

☺ V odborných učebnách žáci dodržují vnitřní řády těchto učeben.

☺ Příchod do učeben – žáci přicházejí do učebny samostatně a ukázněně nebo pod vedením pedagoga dvě minuty před začátkem vyučovací hodiny.

☺ Během vyučování je žákům zakázán vstup do šaten bez souhlasu TU nebo vyuč.

☺ Po skončení vyučování přecházejí žáci do šaten jen v doprovodu vyučujících.

☺ Zdržovat se ve třídě a školní budově po vyučování není dovoleno.

Klíčník třídy se stará o klíč po dobu vyučování. Třídu zamyká při odchodu do odborných učeben, na terasu a po skončení vyučování.

Klíče od šatní skříňky si žáci nechávají u sebe.