LEKCE 2

Zpět

TŘÍDA - ŠKOLA

 

TŘÍDA - slovíčka - poslech 1

TŘÍDA - slovíčka - poslech 2

TŘÍDA - slovíčka - poslech (pokyny)

 

hra -škola - školní potřeby

hra -škola - třída

VÝBĚR HER - ŠKOLA, TŘÍDA, ŠKOLNÍ VĚCI~

 

classroom things (věci ze třídy) 

book [buk]      knížka                   bag [bæg]           taška

pen [pen]        pero                      pencil [pensl]     tužka

ruler [ru:lə]     pravítko               rubber [rabə]     guma

pencil case [penslkeis]          penál 
 

girl [gə:l]                    dívka                    

boy [boi]                    kluk

please [pli:z]             prosím                 

thank you [θænkju:] děkuji

friend [frend]            přítel

monster [monstə]    příšera

comic [komik]           komiks

classroom [kla:sru:m] třída

cave [keiv] jeskyně

woof! [wuf] haf! 

instructions (pokyny) 

look! [luk]                       podívej!

listen! [lisn]                    poslouchej!

stop! [stop]                    přestaň!

do it! [du: it]                   udělej to!

stand up! [stændap]      postav se!

sit down! [sit daun]       sedni si!

point to a… [point tu ə] ukaž na…

point to a book (ukaž na knížku) 

phrases (fráze) 

what´s this? [wots ðis] co je to?

this is… [ðisiz]                 tohle je…

this is Tom             (tohle je Tomáš)

here you are! [hiə ju a:] tady to máš!

are you ready? [a: ju: redi] jste připraveni?

let´s go! [lets gəu]           jdeme na to!

■ come on! [kəmon]          honem! 
 

tato lekce přinesla dva nové znaky »

*ð+ ⇨ čte se jako šišlavé „d“ (šlapeme si na jazyk)

*æ+ ⇨ zvuk mezi „a“ a „e“. Vyslovíme ho tak,

 že pusu otevřeme na „a“, ale zkusíme vyslovit „e“ 
things in a room (věci v místnosti) 

door [do:]      dveře            window [windəu]   okno

clock [klok]    hodiny          chair [čeə]                židle

table [teibl]   stůl                desk [desk]           psací stůl

board [bo:d]  tabule, nástěnka 

numbers 13 - 20 (čísla 13 - 20) 

thirteen [Ɵə:ti:n]   13      seventeen [sevnti:n]    17

fourteen [fo:ti:n]   14       eighteen [eiti:n]           18

fifteen [fifti:n]        15       nineteen [nainti:n]      19

sixteen [siksti:n]    16       twenty [twenti]            20 
 

how [hau]             jak        old [əuld]                   starý

are [a:r]                 jsi         you [ju:]                      ty

today [tudei]      dnes     teenager [ti:neidžə]  puberťák

help [help]          pomoc! show [šəu]                 šou

favourite [feivrit]         oblíbený

 

phrases (fráze)

 

how old are you?         (kolik je ti let?)

I´m…                               (je mi…)

⇨ I´m nine                        (je mi devět)

what´s your favourite colour? (jaká je tvoje oblíbená barva?)

my favourite colour is… (moje oblíbená barva je…)

⇨ my favourite colour is blue. (moje oblíbená barva je modrá)

what colour´s the…? (jakou barvu má…?)

⇨ what colour´s the book? (jakou barvu má knížka?)