WHAT´S ON TV?

ZPĚT ANGLICKÝ JAZYK

8.lekce WHAT´S OH TV?

8.lekce TIME - určování času

Dny v týdnu

Měsíce v roce

tv programmes (televizní pořady) 

channel [tʃænl]                                             televizní kanál (stanice)

programme [prəugræm]                            televizní pořad

animal programmes [eniml prəugræms] pořady o zvířatech

sports programmes [spo:ts prəugræms] sportovní pořady

music programmes [mju:zik prəugræms] hudební pořady

science fiction films [saiəns fikʃən films]   sci-fi filmy

action films [ækʃən films]                          akční filmy

cartoons [ka:tu:nz]                                     kreslené filmy

comedies [komediz]                                   komedie

quizzes [kwizis]                                kvízy, vědomostní soutěže

news [nju:z]                                      zprávy

weather [weðə]                              počasí

fairy tales [feəri teilz]                    pohádky

horrors [horəz]                               horory

talking about tv (povídání o televizi) 

what´s your favourite programme?

jaký je tvůj oblíbený pořad?

odpověď » my favourite programme is…

∎ what tv programmes do you like?

jaké tv pořady máš rád-a?

odpověď » (např.) I like action films.

do you like comedies? máš rád-a komedie?

odpověď » yes, I do. nebo no, I don´t.

 

it´s boring! [its bo:ring]             to je nudné!

it´s scary! [its skeəri]                 to je strašidelné!

it´s great! [its greit]                   to je skvělé!

it´s fantastic! [its fænˈtæstik]  je to fantastické!

what channel is it on? na jakém kanále to dávají?

odpověď » it´s on channel 2. na kanálu 2.

what time is it on? v kolik hodin to dávají?

odpověď » it´s on at 5:50. dávají ho v 5:50h.

phrases (fráze)

I like it! [ai laik it]              to se mi líbí!

I want it! [ai wont it]        chci to! 

https://elt.oup.com/student/incredibleenglish/level4/songsandchants_04/songsandchants_04_04/singalong_unit04song?cc=cz&selLanguage=cs

Slovíčka - spojování UNIT 8

slovíčka poslech ch

slovíčka poslech1 ch

 

slovíčka poslech Time1 ch

slovíčka poslech Time2 ch

slovíčka poslech Time3 ch

slovíčka poslech4 ch

Tv programmes PL

Tv programmes - procvičování