Ú r a z y

 

   Každý úraz, k němuž dojde během vyučování, o přestávce nebo při akci organizované školou, jsou žáci povinni okamžitě oznámit vyučujícímu, vychovatelce ŠD nebo učiteli vykonávajícímu dozor.

 

Evidence úrazů

  Všechny úrazy žáků, ke kterým došlo při činnostech ve škole nebo na akcích organizovaných školou se evidují v knize úrazů.

- Každý žák podepsal v ŽK str.24 ,,Zásady bezpečnosti a ochrany zdraví", podle kterých by se měl ve škole chovat.