Ú k o l y                                   

Celoroční úkoly 

 

- procvičování hlasitého čtení s porozuměním

 

- psaní správných tvarů písma, souhlásky měkké, tvrdé, obojetné - psaní i, í, y, ý

- vyjmenovaná slova

- určování slovních druhů

- mluvnické kategorie - určování - slovesa, podstatná jména

- základní skladební dvojice

- skladba

 

- procvičovat sčítání a odčítání do 100, násobení a dělení

- písemné i pamětné sčítání a odčítání do 1 000 000

- písemné dělení, dělení se zbytkem

- geometrie - čtverec, obdélník, trojúhelník, kružnice, přímka, polopřímka, úsečka

 

- učit se a procvičovat si pravidelně slovíčka a fráze z ANGLICKÉHO JAZYKA

 

 

Úkoly v týdnu

 

- denní úkoly najdete odpoledne na stránkách v ÚKOLY.

 

 

 

Dobrovolné úkoly

 

- přečíst si nějakou vlastní knihu a říci o ní něco spolužákům

 

- matematika - zkusit napsat počtářskou soutěž na začátek hodiny pro spolužáky

 

- český jazyk - připravit pětiminutovku na procvičování probíraného učiva

- anglický jazyk - připravit křížovku k tématům, která se učíme

- VLASTIVĚDA, PŘÍRODOVĚDA - připravit zajímavosti o probíraném učivu

 

Za splnění dobrovolného úkolu dostaneme nálepku sluníčka

Dobrovolníčka.